Общи Условия

 

Общи условия за ползване на предоставяните от търговеца услуги

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между

Студио Арти ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. цар Самуил 38,

вписано в Търговския регистър, воден от АП с ЕИК: 204488912, наричано за краткост

ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по- долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин,

studioarti.net, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

2. Сайтът studioarti.net освен като сайт на Студио Арти – уроци по рисуване,

извършва дейност и за продажбата на дигитални стоки и услуги предназначени за

подаръци и лична употреба.

 

3. Данни за Търговеца:

 

– Наименование: Студио Арти ЕООД;

– Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. цар Самуил 38,

– Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Витоша 99

– Данни за кореспонденция: гр. София, ул. цар Самуил 38, email:
contacts@studioarti.net, тел.+359 888298272 ;

– Вписване в публичните регистри: ЕИК 204488912

– Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

 

4. Електронен магазин е електронен магазин, достъпен на адрес в интернет

https://studioarti.net/, чрез който Ползвателите имат възможност за покупко-

продажба и доставка на предлаганите от Електронен магазин стоки, в това число:

– да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронен

магазин и използване на допълните услуги за предоставяне на информация;

– да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на

договори с Електронен магазин чрез интерфейса на страницата на Електронен магазин,

достъпна в интернет;

– да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките предлагани от

Електронен магазин

– да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронен

магазин, съгласно поддържаните от Електронен магазин начини на разплащане;

– да получават информация за нови стоки предлагани от Електронен магазин;

– да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

5. Търговецът доставя стоките по дигитален път и гарантира правата на Ползвателите,

предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,

потребителското или търговското право критерии и условия.

 

6. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от

Електронен магазин чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в

Интернет на адрес studioarti.net или друго средство за комуникация от разстояние.

 

7. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,

Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на

определените от него чрез интерфейса стоки.

 

8. Ползвателите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно

условията, определени на Електронен магазин и настоящите общи условия.

Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на Електронен

магазин в Интернет.

8a. Търговецът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията,

определени от Търговеца на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите

общи условия.

 

9. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са

извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване

на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

11. За да използва Електронен магазин за покупко-продажба на стоки, Ползвателят

следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в

които електронният магазин изисква регистрация.

 

12. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез

регистрация по електронен път в сайта на Търговеца.

 

13. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Съгласен съм” и

“Потвърдете”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е

с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

14. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и

актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в

регистрацията си, в случай на промяна.

 

15. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални

мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания

за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.

 

16. Ползвателят може да сключи договор за покупко-продажба и без да извършва

регистрация в Електронен магазин;

 

 

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

 

17. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Tърговеца, за да

сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки в Електронен магазин.

 

18. Договорът се сключва на български език.

 

19. Договорът между Търговеца и Ползвателя представлява настоящите общи условия,

достъпни на адрес https://studioarti.net/общи-условия/

 

20. Страна по договора с Търговеца е Ползвателят съгласно данните, предоставени при

регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.

 

21. Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства

за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде

направено изявлението за сключване на договора.

 

22. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на

Ползвателя при Търговеца. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за

сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Търговеца.

 

23. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба

на стока, Търговецът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни

средства и/или по телефон.

 

24. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се

смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА:

 

 

25. Извършване на регистрация в Електронен магазин и предоставяне на необходимите

данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Електронен магазин или без

извършването на регистрация, като и в този случай е необходимо предоставянето на

данни за Ползвателя.

 

26. Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронен магазин чрез

идентифициране с име и парола.

 

27. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронен магазин и

добавянето им към списък със стоки за покупка.

 

28. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

 

29. Избор на способ и момент за плащане на цената.

 

30. Потвърждение на поръчката.

 

 

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 

31. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо

Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-

продажба или при регистрацията в Електронен магазин, може да се направи извод, че

са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за

електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на

договорите от разстояние.

 

32. Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в

профила на всяка стока на сайта на Електронен магазин.

 

33. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила

на всяка стока в сайта на Електронен магазин.

 

34. Цените на стоките са във евро.

 

35. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите

общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на

Търговеца.

 

36. Информацията, предоставяна на Ползвателите е актуална към момента на

визуализацията й на сайта на Търговеца на Електронен магазин преди сключването на

договора за покупко-продажба.

 

37. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в

сайта на Електронен магазин

 

38. Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката

за всички съдържащи се в нея стоки.

 

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

 

 

40. След като поръчката е заплатена не може да се направи отказ

 

 

VII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ДОСТАВКА

 

50. Стоките избрани и поръчани от Ползвателите на Електронен магазин се изпращат

посредством интернет и стават моментално след потвърждението за плащане. Въпреки

това при възникване ан технически проблем Електронен магазин си запазва правото да
изпрати в последствие дигиталния артикул, веднага след като бъде уведомен от Ползвателите.

 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ:

 

 

57. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят

има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в

съответствие с договора за продажба. Такива са случаите, когато стоката

несъответства с обявения размер или вид.

 

58. Рекламацията следва да бъде предявена в седем дневен срок от получаване на

стоката, като в този случай Ползвателят може да избира между възстановяване на

заплатената сума, или заменянето и с друга.

 

 

IX.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

 

59. Търговецът е регистриран по Закона за данък върху добавена стойност и всички

цени в Електронен магазин са в български лева с ДДС.

 

60. Цените на стоките в сайта на Търговеца са в евро.

 

61. Плащането в Електронен магазин може да стане по един от следните начини:

а/ Чрез системата на PayPal

б/ Банков превод: След завършване на поръчката, Клиентът извършва банков превод за

сумата на поръчката. След получаване на сумата Търговецът уточнява детайлите по

поръчката.

 

Данни за банковия превод: Банка: Първа инвестиционна банка АД ; IBAN:

BG18STSA93000024262764 ;BIC: STSABGSF Титуляр; Виолета Николова

Като основание за банковия превод е необходимо да посочите номера на поръчката Ви.

 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

63. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно

Закона за защита на личните данни.

 

64. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще

изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента

на регистрацията.

 

65. Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

 

66. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Ползвателя да се

легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на

регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

67. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и

парола, Търговецът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или

забравени имена и пароли.

 

68. Студио Арти ЕООД е администратор на използваните лични данни по смисъла на

Закона за защита личните данни. С това гарантира конфендициалност на личните данни

на потребителите на сайта. Данните ще бъдат използвани само за нуждите на

сключената сделка.

 

69. С приемането на общите условия, Ползвателят се съгласява да бъдат използвани

личните му данни за осъществяване на сделката

 

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

70. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което

последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,

които имат регистрация.

 

71. Търговецът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези

общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване.

 

72. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с

изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща,

посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че

електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат

подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

73. Търговецът публикува тези общи условия на адрес

https://studioarti.net/checkout/ заедно с всички допълнения и изменения

в тях.

 

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 

74. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия

няма да води до недействителност на целия договор.

 

75. За неуредените в този договор въпроси се прилагат законите на Република

България.

 

76. Всички спорове между страните по този договор следва да бъдат решавани преди

всичко в дух на взаимно разбирателство.

 

77. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2019г.